Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Μετεωρολογικός σταθμός

Ιχθυοπανίδα

Επιστημονικό Όνομα Κοινό όνομα IUCN Red List Status Βιολογικά στοιχεία
Anguilla anguilla Χέλι Critically Endangered (CR)  http://www.fishbase.org/summary/35
Atherina boyeri Αθερίνα Least Concern (LC)   http://www.fishbase.org/summary/1696
Belone belone Ζαργάνα Not Evaluated  http://www.fishbase.org/summary/47
Blennius ocellaris Σαλιάρα Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/49
Lichia amia Λίτσα Not Evaluated  http://www.fishbase.org/summary/692
Sardina pilchardus Σαρδέλα Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/1350
Muraena conger Μουγγρί Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/301
Carassius gibelio Πεταλούδα Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/6376
Sardinius acarnanicus Τσερούκλα Near Threatened (NT)   http://www.fishbase.se/summary/49064
Rutilus panosi Δρομίτσα Endangered (EN) http://www.fishbase.org/summary/49062
Tinca tinca Γλίνι Least Concern (LC)   http://www.fishbase.org/summary/269
Cyprinus carpio Κυπρίνος Vulnerable (VU) http://www.fishbase.org/summary/Cyprinus-carpio.html
Aphanius fasciatus Ζαμπαρόλα Least Concern (LC)   http://www.fishbase.org/summary/Aphanius-fasciatus.html
Engraulis encrasicolus Γαύρος Not Evaluated  http://www.fishbase.org/summary/66
Gobius cruentatus Γωβιός Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/7648
Aphia minuta Γωβιουδάκι Not Evaluated   http://www.fishbase.se/summary/Aphia-minuta.html
Gobius niger Γωβιός Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/13018
Zosterisessor ophiocephalus Γωβιός Data deficient (DD)   http://www.fishbase.org/summary/13018
Coris julis Γύλος Least Concern (LC)   http://www.fishbase.org/summary/58
Labrus viridis Λαμπένα Vulnerable (VU) http://www.fishbase.org/summary/51659
Symphodus cinereus Φαγανέλι Least Concern (LC)   http://www.fishbase.org/summary/1791
Symphodus tinca Χειλού Least Concern (LC)   http://www.fishbase.se/summary/Symphodus-tinca.html
Chelon labrosus Λαυκίνος Least Concern (LC)   http://www.fishbase.se/summary/Chelon-labrosus.html
Liza ramada Βελάνισα Least Concern (LC)   http://www.fishbase.se/summary/Liza-ramada.html
Liza aurata Μυξινάρι Least Concern (LC)   http://www.fishbase.org/summary/1735
Liza saliens Γάστρος Least Concern (LC)   http://www.fishbase.org/summary/1736
Mugil cephalus Κέφαλος Least Concern (LC)   http://www.fishbase.org/summary/Mugil-cephalus.html
Oedalechilus labeo Γρέντζος Not Evaluated   http://www.fishbase.se/summary/Oedalechilus-labeo.html
Mullus barbatus Κουτσουμούρα Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/Mullus-barbatus+barbatus.html
Mullus surmuletus Μπαρμπούνι Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/Mullus-surmuletus.html
Gambusia affinis Κουνουπόψαρο Least Concern (LC)   http://www.fishbase.org/summary/Gambusia-affinis.html
Pomatomus saltator Γοφάρι Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/Pomatomus-saltatrix.html
Sciaena umbra Συκιός Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/Sciaena-umbra.html
Scorpaena porcus Σκορπιός Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/1758
Dicentrarchus labrax Λαβράκι Least Concern (LC)   http://www.fishbase.se/summary/Dicentrarchus-labrax.html
Serranus hepatus Περκάκι Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/Serranus-hepatus.html
Serranus scriba Πέρκα Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/Serranus-scriba.html
Solea vulgaris Γλώσσα Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/Solea-solea.html
Boops boops Γόπα Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/203
Dentex dentex Συναγρίδα Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/439
Diplodus annularis Σπάρος Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/1752
Diplodus sargus Σοργός Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/1753
Diplodus puntazzo Μυτάκι Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/Diplodus-puntazzo.html
Diplodus vulgaris Σαργόπαπας Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/Diplodus-vulgaris.html
Lithognathus mormyrus Μουρμούρα Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/Lithognathus-mormyrus.html
Oblada melanura Μελανούρι Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/850
Pagellus erythrinus Λιθρίνι Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/893
Sarpa salpa Σάλπα Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/204
Sparus aurata Τσιπούρα Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/1164
Spondyliosoma cantharus Σκαθάρι Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/1356
Sphyraena sphyraena Λούτσος Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/1765
Hippocampus hippocampus Ιππόκαμπος Data deficient (DD)   http://www.fishbase.org/summary/1801
Syngnathus abaster Σακοράφα Least Concern (LC)   http://www.fishbase.org/summary/1769
Torpedo marmorata Μουδιάστρα Data deficient (DD)   http://www.fishbase.org/summary/Torpedo-marmorata.html
Trachinus draco Δράκενα Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/1363
Chelidonichthys cuculus Καπόνι Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/44
Syngnathus typhle  Σακοράφα Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/1360
Syngnathus acus Σακοράφα Not Evaluated   http://www.fishbase.org/summary/1770
Alosa fallax Σαρδελομανα Least Concern (LC)   http://www.fishbase.org/summary/5355
Cobitis trichonica   Endangered (ΕΝ)  http://www.fishbase.mnhn.fr/summary/46524
Knipowitschia panizzae   Least Concern (LC)   http://www.fishbase.org/country/CountrySpeciesSummary.php?c_code=380&id=25978
Pelasgus stymphalicus   Least Concern (LC)   http://www.fishbase.org/summary/9928
Silurus aristotelis   Data Deficient (DD) http://www.fishbase.mnhn.fr/Summary/25303
Valencia letourneuxi   Critically Endangered (CR)  http://www.fishbase.org/summary/10462
Telestes pleurobipunctatus   Least Concern (LC)   http://www.fishbase.org/summary/Telestes-pleurobipunctatus.html
Tropidophoxinellus hellenicus   Least Concern (LC)   http://www.fishbase.org/summary/26119
Economidichthys pygmaeus   Least Concern (LC)   http://www.fishbase.org/summary/25496

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla