Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Οικότοποι Εθνικού Πάρκου

 Οικότοποι των περιοχών Natura 2000 - GR 2310001 & GR 2310005,

που παρακολουθεί μέσω προγραμμάτων ο Φορέας 

 

Κατηγορίες οικοσυστημάτων

Κωδικός τύπου οικοτόπου

Ονομασία τύπου οικοτόπου

Χαρακτηριστικά είδη

Θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα

1110

Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους

Cymodocea nodosa

Zostera marina

1120

Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού

Posidonion oceanicae

1130

Εκβολές ποταμών

Bolboschoenus maritimus

1140

Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την αμπώτιδα

Caulerpa prolifera

Zostera noltii

Cymodocea nodosa

1150*

Λιμνοθάλασσες

Ruppia maritima Enteromorpha spp     Caulerpa prolifera

Παράκτιοι και Αλοφυτικοί οικότοποι

1210

Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας

Eryngium maritimum Euphorbia paralias Anthemis tomentosa Salsola kali         Otanthus maritimus

1240

Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με Μεσογειακή βλάστηση

Limonium narbonense Limonium virgatum Lotus cytisoides Crithmum maritimum Silene sedoides

1310

Μονοετής βλάστηση με Salicornia άλλα είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Salicorna europaea

Arthrocnemum macrostachyum

Halocnemum strobilaceum 

1410

Μεσογειακά αλίπεδα

Juncetalia maritimi Juncus acutus Arthrocnemum macrostachyum        Aster tripolium     Tamarix hampeana

1420

Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες

Aeluropus littoralis

Arthrocnemum macrostachyum

Sacrocornia fruticosa 

Salicornia europaea Puccinellia festuciformis

Παράκτιες και ενδοχωρικές θίνες

 

2110

Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες

Anthemis tomentosa Eryngium maritimum Euphorbia paralias Xanthium strumarium Medicago marina Pancratium maritimum

  2250*

Θίνες των παραλίων

Juniperus Phoenica

J. macrocarpa       

Myrtus communis

Pistacia lentiscus

Lagurus ovatus

Prasium majus

Anthyllis hermanniae

Θερμομεσογειακές και προστεπικές λόχμες

   

5210

Σχηματισμοί με αρκεύθους

Juniperus phoenicea

Crucianella latifolia

Brachypodium retusum

Urginea maritima

Olea europaea

Trifolium campestre

Smilax aspera 

5330

Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες

Sarcopoterium spinosum

Euphorbia dendroides

Phlomis fruticosa

Pistacia lentiscus

Salvia fruticosa

5340

Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου

Pistacia lentiscus

Salvia fruticosa

Arbutus unedo

Quercus coccifera

Phillyrea latifolia

Calicotome villosa

Euphorbia

acanthothamnos

Paliurus spina christi

Asparagus acutifolius

Erica manipuliflora

5350 Ψευδομακκία

Quercus coccifera Phillyrea latifolia Pistacia terebinthus Juniperus oxycedrus Pyrus spinosa       Cistus creticus

Clematis flammula

Brachypodium sylvaticum

Φρύγανα

5420

Φρύγανα

Cistus creticus

Cistus creticus       Phlomis fruticosa Brachypodium retusum Cistus salviifolius   Pistacia lentiscus   Urginea maritima

Sarcopoterium spinosum

 

72Α0

Καλαμώνες

Phragmites australis

Typha latifolia

Calystegia sepium

Lycopus europaeus

Rumex conglomeratus

Juncus acutus

Bolboschoenus maritimus

Βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

8210

Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

Centaurea alba ssp. heldreichii       Ptilostemon chamaepeuce Centranthus ruber     Inula verbascifolia   Sedum album      Asperula chlorantha

 

Μεσογειακά δάση φυλλοβόλων

 

 

91F0

Μικτά δάση δρυός, φτελιάς και φράξου κατά μήκος μεγάλων ποταμών.

Fraxinus angustifolia Brachypodium sylvaticum           Ulmus minor             Tamus communis Rubus ulmifolius Clematis vitalba Lycopus europaeus

92Α0

Παραποτάμια Δάση με Ιτιές & Λεύκες

Salix alba

Populus alba

Ulmus minor           Rubus ulmifolius     Carex pendula    Mentha pulegium    Tamus communis     Vitis vinifera         Arum italicum

92D0

Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες με Nerio-Tamaricetea Tamarix hampeana Nerium oleander     Juncus maritimus    Rumex conglomeratus Phragmites australis Polypogon monspeliensis     Elymus elongatus      Vitex agnus-castus

Μεσογειακά δάση σκληρόφυλλων

9320

Δάση Ευρωπαικής Ελιάς- Κερατόνιας

Olea  europaea     Ceratonia siliqua

Quercus coccifera

Arbutus unedo

Brachypodium retusum

Asparagus acutifolius

Calicotome villosa

Pistacia lentiscus

Phillyrea latifolia

Smilax aspera

9340

Δάση Αριάς

Quercus ilex      Quercus rotundifolia Pistacia terebinthus Arbutus andrachne Arbutus unedo Carpinus orientalis Juniperus oxycedrus Pteridium aquilinum Stipa bromoides

9350

Δάση Quercus macrolepis

Quercus ithaburensis ssp. macrolepis

Olea europaea

Asparagus acutifolius

Allium subhirsutum

Ορεινά μεσογειακά κωνοφόρα

9540

Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου

Pinus halepensis

Phillyrea latifolia

Pistacia lentiscus

Cistus salviifolius

Rhamnus alaternus

Juniperus phoenicea

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla