Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Characteristic Fish

Great scientific and ecological interest show the different species of fishes of freshwaters that exists in river, streams, irrigation and drainage channels in the area. Some of these species are endemic to this geographic area, such as the Aristotle's Catfish (Silurus aristotelis), the Tseroukla (Scardinius acarnanicus), the Drosinis (Leuciscus svallize), the Trichonovelonitsa (Gobitis trichonica) and the Nanogovios or Trichonis dwarf Goby (Economidichthys trichonis).The most characteristic fish species of the lagoon is the Goby (Gobius gobius) whose distribution coincides with that of the lagoon and generally brackish waters of the area. They found 5 types of Mullets: the Flathead grey mullet (Mugil cephalus), the Golden grey mullet (Liza aurata), the Leaping mullet (Liza saliens), the Thicklip grey mullet (Chelo labrosus) and the Thinlip mullet (Liza ramada) on which relies most of the fishery production of the lagoon. The European Seabass (Dicentrarhus labrax) and the Gilt-head Bream (Sparus aurata) are also fishery products of the lagoon. Some of the sea fish species such as the Diplodus annularis, the Sand Steenbras or striped seabream (Lithognathus mormyrus), the Red Mullet (Mullus barbatus) etc. are also found at lagoon but they are being located mostly in the transition zone between the lagoon and the sea. Other species are: 

          Platichthys flesus luscus               European flounder

          Diplodus sargus                         Sargo

          Puntazzo puntazzo                     Sheephead bream

There where exist or are flowing sweet waters (creeks, streams , drainage ditches ), there are characteristic freshwater fishes:

          Gyprinus  carpio                        Common carp

          Carassius auratus                       Goldfish

          Tinca tinca                                Tench

          Leuciscus cephalus                      European chub

          Rutilus rutilus                            Common roach

          Scandinius erythrophthlmus          Common rudd

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla