Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Πράξη «Προστασία - Διαχείριση Περιοχής Εχινάδων Νήσων Δικαιοδοσίας Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων»»

εσπα πεπ ιονιων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κασβίκης Γιάννης
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ66
Προϋπολογισμός: 343.228,98 ευρώ

Η πράξη «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ» εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά»
Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων ενημερώνει με το παρόν για την υλοποίηση του πρώτου περιφερειακού ευρωπαϊκού προγράμματος Ιονίων Νήσων το οποίο θα περιλαμβάνει δράσεις και υπηρεσίες παρακολούθησης, ενημέρωσης και διαχείρισης και δράσεις ειδικής εποπτείας των Εχινάδων Νήσων για την βελτίωση του βαθμού διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών της περιοχής. Ειδικότερα το εν λόγω πρόγραμμα σκοπεύει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και συνολικά στην προστασία και διαχείριση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 που βρίσκονται εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, όπως απορρέει από την περιβαλλοντική, κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
Συνοπτικά η πρόταση περιλαμβάνει την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (καταδυτικού εξοπλισμού, εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης, καθώς και πλωτού σκάφους) για την εποπτεία των Εχινάδων Νήσων, δράσεις για την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα βιοποικιλότητας (παραγωγή έντυπου υλικού, λευκώματος κλπ) και δράσεις για την παρακολούθηση εκτός εποπτείας για είδη άγριας ζωής σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΝ (υποέργο 1: 228.988,98 ευρώ).
Στις υπηρεσίες παρακολούθησης (υποέργο 2: 114.240.00 ευρώ) περιλαμβάνονται μελέτες για τον θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis) και άλλα θαλασσοπούλια, τη διαχείριση επισκεπτών, τη μελέτη της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων καθώς επίσης, και μελέτη για την ερπετοπανίδα στην προστατευόμενη περιοχή του συμπλέγματος των Εχινάδων Νήσων (Ιόνιο Πέλαγος).
Συνολικά τα παραδοτέα της πράξης αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης, ιματισμού, πλωτού θαλάσσιου σκάφους και καταδυτικού εξοπλισμού. Επίσης, στον σχεδιασμό/παραγωγή λευκώματος με φωτογραφικό υλικό και στην έκδοση ενημερωτικών εντύπων (και με τη μορφή γραφής Braille) με θεματολογία τα θαλασσοπούλια, την ερπετοπανίδα και τη μεσογειακή φώκια. Επιπρόσθετα, τα παραδοτέα του προγράμματος αφορούν σε πρωτόκολλα καταγραφής (επόπτευσης / φύλαξης) σε ετήσια βάση, εκθέσεις παρακολούθησης σχετικά με την ορνιθοπανίδα, τα θαλάσσια θηλαστικά και την ερπετοπανίδα των Εχινάδων Νήσων όπως και, διαχειριστικές προτάσεις και σχέδιο διαχείρισης τουριστικών σκαφών κα.
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/01/2019, ενώ λήξη της η 31/12/2023, και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 343.228,98 €.

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla