Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αριθμ. πρωτ. 11669/27-02-2020 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ» με α.α. 86223 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Με απόφαση Προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Σ. (ΦΕΚ 1965B’ /13.12.2004), ότι ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορεων στο πλαίσιο της διενέργειας του με αρ. πρωτ. 11669/27-02-2020 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ» με αρ. δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ (20PROC006356562) και α.α. στο ΕΣΗΔΗΣ 86223, συνολικού ποσού εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (114.240,00.€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, λόγω της πανδημίας του κορονοϊου.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τις 10/4/2020 και ώρα 12.00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της Ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις 10/4/2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.30. από το αρµόδιο, πιστοποιηµένο στο σύστηµα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας -αξιολόγησης του Διαγωνισµού).

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Αρχής www . eaadhsy .gr ή www . hsppa .gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη www . promitheus . gov .gr και στο ΕΣΗΔΗΣ.

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla