Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Διευκρίνιση για την Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών για: «Προμήθεια και Τοποθέτηση πομπών τηλεμετρίας επί πτηνών στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού και υπηρεσίες παροχής των σχετικών δορυφορικών δεδομέ

Διευκρινίζεται ότι η παράγραφος 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου αφορά στην υποβολή όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.10. της διακήρυξης (όχι 2.2.8 όπως λανθασμένα αναφέρεται), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 -2.2.7 αυτής (όχι μόνο 2.2.3 όπως λανθασμένα αναφέρεται). Οι ενδιαφερόμενοι στην πρώτη φάση υποβολής προσφορών δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά ως αποδεικτά μέσα εξ αρχής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.10 παρά μόνο αυτά που απαιτούνται σύμφωνα με το 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών.

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla